„УИТМАЙНД“ ЕООД e с основна икономическа дейност „Компютърно програмиране“ с код по КИД-2008 – 62.01, и е специализиран именно в разработване, модифициране и поддържане на софтуер.

 

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен капацитет за предоставяне на услуги, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на услугите си, да разшири позициите си на национални и международни пазари. Кандидатът експлоатира технологии с нисък капацитет, липса на автоматизация, липса на интегрирани функционалности и работа с отделни станции без интеграция помежду им за осъществяване на процесите по предоставяне на услуги, което води до високи разходи, незадоволително качество на услугите, необходимост от оптимизация на процеса и липса на достатъчен капацитет за предоставяне на услуги, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

 

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието чрез инвестиции в ДМА, при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на Кандидата в гр. Враца.

 

Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет (капацитет по предоставяне на услуги) и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на предоставените услуги, оптимизиране на процеса, намаляване на производствените разходи на единица услуга, и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

 

Обща стойност: 305 000.00 лв., от които 181 475.00 лв. европейско и  32 025.00 лв. национално съфинансиране.

2 Responses

Comments are closed.